ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดต่างจากพวก ?
  ก. พวงมาลัย
ข. แม่โพสพ
ค. เกวียน
ง. คันไถ
 
2. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย ?
  ก. การตอบสนองอารมณ์สุนทรี
ข. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ค. ความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ง. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
 
3. การติดต่อค้าขาย เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทยในข้อใด ?
  ก. การประยุกต์รับอิทธิพลจากภายนอก
ข. การตอบสนองอารมณ์สุนทรี
ค. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
ง. ความเชื่อและระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ
 
4. "ความเชื่อและลัทธิศาสนาเป็นที่มาของพัฒนการทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วรรกรรม" จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดภูมิปัญญาไทยอย่างไร ?
  ก. ความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต
ข. ปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติทำให้มนุษย์รู้จักการแก้ปัญหา
ค. ความเชื่อและลัทธิศาสนาช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ง. สิ่งศักดิ์สิทธิส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์งานทางภูมิปัญญาเชื่อมโยงกับความเชื่อ
 
5. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย ?
  ก. ศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ข. ปัจจัย 4 ทำให้มนุษย์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต
ค. การเลียนแบบเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ถือเป็นการประยุกต์ใช้ทำให้เกิดภูมิปัญญา
ง. การขัดแย้งกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนทำให้เกิดภูมิปัญญาที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอก
 
6. ความเชื่อในพระพุทธศาสนานั้น ทำให้เกิดภูมิปัญญาไทยในข้อใดมากที่สุด ?
  ก. การดูฤกษ์ยาม
ข. การกรวดน้ำ
ค. การนับถือรูปเคารพ  
ง. พิธีแรกนาขวัญ
 
7. เหตุใดจึงกล่าวว่า "ตำราพิชัยสงครามเป็นภูมิปัญญาหลวง" ?
  ก. เป็นภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะท้องถิ่น
ข. สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกระดับของสังคม
ค. เป็นภูมิปัญญาที่เน้นความสำคัญที่กษัตริย์ (เทพ+พระโพธิสัตว์)
ง. เป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ตามความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
8. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด ?
  ก. เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ข. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
ค. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้น
ง. เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ขึ้น
 
9. ข้อใดคือภูมิปัญญาไทยที่เกิดจากการนำเอาดินมาสร้างให้เกิดรูปร่าง ?
  ก. กระจ่า
ข. กระต่ายขูดมะพร้าว
ค. กระบุง
ง. แจกันดอกไม้
 
10. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ?
  ก. การสร้างอาคารที่พักอาศัยนั้นส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น
ข. ไซดักปลา เป็นภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้
ค. ภูมิปัญญาด้านอาหารของไทยที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือ ขนมที่ทำมาจากไข่
ง. หุ่นฟาง เป็นรูปเคารพของความอุดมสมบูรณ์ในระยะแรกแทนแม่โพสพ
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :