ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย

1.2 สาเหตุของการเกิดภูมิปัญญาไทย

  1. ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม หรือนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต คือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ทั้งหมดคือสิ่งที่มนุษย์ต้องมีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  2. ภาพที่ 1.2-1 ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต

  3. ความเชื่อ และระบบความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เช่น บางปีน้ำท่วม บางปีฝนแล้ง มนุษย์จึงยกให้ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลทั้งด้านดี และด้านร้ายให้แก่มนุษย์ มนุษย์จึงนำความเชื่อมาพัฒนาเป็นลัทธิศาสนา และกระบวนการคิดที่ซับซ้อน เป็นที่มาของการพัฒนาการทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม  4. ภาพที่ 1.2-2 ลอยเรืออารีปาจั๊ก

  5. ความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาของอาวุธจากขวานหิน มาเป็นขวานโลหะเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาอาหารเพื่อเอาตัวรอด ส่วนการเพาะปลูก ก็มีการคิดค้นเครื่องมือและเทคโนโลยีในการเพาะปลูก การติดต่อแลกเปลี่ยน เป็นระบบการค้า ระบบเศรษฐกิจ  6. ภาพที่ 1.2-3 เครื่องมือยุคโลหะ

  7. การตอบสนองอารมณ์สุนทรี เมื่อมนุษย์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเริ่มมีการแสดงออกทางศิลปะ เช่น การเขียนภาพสีต่าง ๆ อาจใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม หรือต้องการเล่าประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนา  8. ภาพที่ 1.2-4 ภาพเขียนสีผาแต้ม

  9. การประยุกต์รับอิทธิพลจากภายนอก การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยตลอดเวลา สาเหตุคือการติดต่อค้าขาย อพยพโยกย้าย การสมรสของคนต่างกลุ่ม การเลียนแบบ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะรับมา มีการเลือกว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มของตนอย่างไรโดยไม่ได้ขัดแย้งกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน  10. ภาพที่ 1.2-5 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ภาพที่
อ้างอิงแหล่งที่มา
1.2-1
1.2-2
1.2-3
1.2-4
1.2-5