ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 1 ความหมาย สาเหตุ ลักษณะ และประเภทของภูมิปัญญาไทย

1.1 ความหมายของภูมิปัญญาไทย

คำว่า "ภูมิปัญญา" มาจากคำศัพท์ 2 คำคือ "ภูมิ" และ "ปัญญา" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้ความหมายไว้ว่า “พื้นความรู้ความสามารถ"ภาพที่ 1.1-1 ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญา คือ ความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาจากการเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติจริง และพัฒนาปรับปรุงจนสามารถรวบรวมความรู้นั้น ๆ ให้เป็นระบบแบบแผน ยึดถือปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ขาดสาย เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้สามารถอยู่รอด และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆภาพที่ 1.1-2 ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัย

ภาพที่
อ้างอิงแหล่งที่มา
1.1-1
https://3.bp.blogspot.com/-86_E-fKyo3o/V8gu-CWnXqI/AAAAAAAAADw/JDmaAwLIbPQYR2bPAKJgi1OYowRC3wOyQCLcB/s640/8927289_orig.jpg
1.1-2
https://sites.google.com/site/chanika44546/_/rsrc/1440439835200/thiy-thai-style/thiy-boran-ancient-style/ruenthaimahanakorn-1340958278-d_pic.jpg