ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยมรดกทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทย ที่เราควรอนุรักษ์หวงแหนและสืบทอดไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไปสู่ลูกหลาน

1. อธิบายนโยบายคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน (K)
2. ศึกษาถึงวิธีการดำเนินนโยบายคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน (P)
3. เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรช่วยกันรักษาสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ร่วมกัน (A)