ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

6.2 นโยบายอนุรักษ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 - 5

นโยบายอนุรักษ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 - 5 มีดังนี้

1. สมัยรัชกาลที่ 1

สมัยรัชกาลที่ 1 มีการกำหนดบทลงโทษไว้ค่อนข้างรุนแรงในกฎหมายตราสามดวง ในการป้องกันการทำลายองค์กรศาสนา และสงวนรักษาโบราณวัตถุสถานภาพที่ 6.2-1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2. สมัยรัชกาลที่ 4

สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเขตรังวัด มีการประกาศให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตวัด ช่วยกันป้องกันพื้นที่ หากวัดใดถูกทำลาย แต่ชาวบ้านในชุมชนไม่ได้แจ้งต่อทางการจะถือว่ามีความผิดต้องถูกลงโทษภาพที่ 6.2-2 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. สมัยรัชกาลที่ 5

สมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งหอพระสมุดวชิรญาณเก็บรักษาหนังสือ เอกสารโบราณต่าง ๆ จัดตั้งหอคอยคองคอเดีย จัดแสดงสมบัติของชาติ (ภายหลังคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)ภาพที่ 6.2-3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    ภาพที่
    อ้างอิงแหล่งที่มา
    6.2-1
    6.2-2
    6.2-3