ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. นโยบายในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นมีปรากฏชัดเจนอยู่ในข้อใด ?
  ก. การตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข. การตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร
ค. การออกกฎหมายตราสามดวง
ง. การออกพระราชบัญญัติรัฐนิยม
 
2. ข้อใดกล่าวถึงสังคมเมืองกับสังคมชนบทเกี่ยวกับการรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมได้ถูกต้องที่สุด ?
  ก. สังคมเมืองดำรงรักษาภูมิปัญญาไว้ได้ยากกว่าสังคมชนบท
ข. คนในสังคมชนบทขาดทักษะในการดูแลรักษาภูมิปัญญา
ค. คนในสังคมเมืองอยู่ในสังคมที่ขาดปฏิสัมพันธ์กันเมื่อเทียบกับสังคมชนบท
ง. สังคมเมืองใช้เทคโนโลยีในการรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมได้ดีกว่าสังคมชนบท
 
3. "...ต้องตั้งใจว่าจะรักษาของเก่าที่ยังคงใช้ได้ไว้ทั้งหมด...อย่าได้พยายามที่จะไปแต่งของเก่าให้สุกสดเท่าของใหม่.." จากบทความข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใดในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ?
  ก. การเปลี่ยนแปลงจะช่วยทำให้คุณค่าของโบราณสถานลดลง
ข. การอนุรักษ์ซ่อมแซมโบราณสถานจำเป็นต้องให้คงสภาพดั้งเดิมให้มากที่สุด
ค. คุณค่าของโบราณสถาน จำเป็นต้องคงคุณค่าเหมือนตอนยังไม่ได้ซ่อมแซม
ง. การอนุรักษ์โบราณสถานจำเป็นต้องให้เหมือนหรือใกล้เคียงดั้งเดิมมากที่สุดเพื่อคนในปัจจุบันจะได้เห็นคุณค่า ในมรดกวัฒนธรรมมากที่สุด
 
4. "รูปเคารพและศาสนสถาน จะได้รับการใส่ใจทำนุบำรุงจากทุกชนชั้นในสังคมทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์" จากข้อความข้างต้น เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น ?
  ก. ความเชื่อในเรื่องของศาสนา
ข. เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
ค. ไทยเป็นเมืองพุทธ ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อชนรุ่นหลัง
ง. เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในการสั่งสมบุญตามความเชื่อ
 
5. มีการกำหนดบทลงโทษไว้ค่อนข้างรุนแรงในกฎหมายตราสามดวง เพื่อป้องกันการทำลายโบราณวัตถุและโบราณสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
6. มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุออกนอกประเทศต้องได้รับอนุญาตจากราชบัณฑิตยสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 3
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
7. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้หลายประการ  เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 8
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
8. โปรดเกล้าฯ ให้กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนคร และราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่รับผิดชอบโบราณวัตถุสถาน และออกประกาศการจัดการตรวจรักษาของโบราณสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 4
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 8
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
9. ราวปี พ.ศ.2545 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดเกิดขึ้นกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ?
  ก. มีการก่อตั้งกรมศิลปากรเป็นครั้งแรก
ข. ให้กรมศิลปากรมีฐานะเทียบเท่าทบวง
ค. มีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้ง
ง. โอนกรมศิลปากรมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรม
 
10. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ?
  ก. นำภูมิปัญญามาใช้
ข. ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
ค. นำความรู้ทางภูมิปัญญาไปเผยแพร่
ง. จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :