ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

6.1 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

สังคมไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดมาช้านาน โดยเฉพาะเรื่องขนบธรรมเนียบประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เรื่องของคติความเชื่อ ลัทธิศาสนา ซึ่งการแสดงออกด้านนี้จะปฏิบัติต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น โดยมิได้มีการเปลี่ยนจากเดิมมากนัก

สำหรับวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ และสุนทรี โดยเฉพาะรูปเคารพ และศาสนสถาน จะได้รับการใส่ใจทำนุบำรุงจากชนชั้นในสังคมทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ เพราะเป็นการแสดงออกซึ่งศรัทธาในศาสนา เป็นหนทางของการสั่งสมบุญบารมี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในชาติหน้า นโยบายและวิธีการปฏิสังขรณ์ ก็คือ ทำให้รูปเคารพหรืออาคารนั้น ๆ มีความงามสมบูรณ์ตามค่านิยม และฝีมือช่างในยุคนั้น ๆ มากกว่าเป็นการรักษารูปแบบศิลปะเดิมวิดีทัศน์ที่ 6.1-1 KTB ภาคภูมิใจในความเป็นไทย -  การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย

    วิดีทัศน์ที่
    อ้างอิงแหล่งที่มา
    6.1-1