ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมกรมศิลปากร (The Fine Arts department) มีภารกิจคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนายั่งยืนของสังคมไทย และความมั่นคงของชาติ การส่งเสริมในภาคประชาชนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการรู้จักคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจและสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. อธิบายถึงบทบาทการดำเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (K)
2. ศึกษาทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม (P)
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม (A)