ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

7.3 การอนุรักษ์จากภาคประชาชน

กรณีศึกษาจากโครงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิหารพระเจ้าพันองค์ ม่อนดอยวัดปงสนุก จังหวัดลำปาง พ.ศ.2548 ซึ่งวิหารนี้มีอายุกว่า 120 ปี มีความทรุดโทรมเป็นอันมาก จึงริเริ่มให้มีการอนุรักษ์ขึ้น โครงการอนุรักษ์วัดปงสนุก เป็นเสมือนโครงการต้นแบบให้แก่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ที่จะสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญในการอนุรักษ์เพื่อชุมชนของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ได้รับรางวัล Award of Merit ปี 2551

ภาพที่ 7.3-1 วัดปงสนุก

    ภาพที่
    อ้างอิงแหล่งที่มา
    7.3-1