ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. การกระทำของบุคคลใดกล่าวได้ว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยได้อย่างถูกต้อง ?
  ก. เขียวชอบเดินดูสินค้าพื้นเมือง
ข. แดงชอบรับประทานขนมไทยโบราณ
ค. ขาวเรียนนวดแผนไทยเสริมอาชีพ
ง. ดำไปทัศนศึกษาเมืองโบราณทุกปี
 
2. วิธีการอนุรักษ์ที่ใช้หลักการไม่ซ่อมแซมโบราณวัตถุ แต่ค้ำจุนโบราณสถาน เป็นวิธีการอนุรักษ์ตามแนวทางของข้อใด ?
  ก. สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ
ข. สำนักบูรพาทิศอนุรักษ์สยามประเทศ
ค. สำนักมลายูบูรพาทิศ 
ง. สำนักกองการโบราณคดีสยาม
 
3. ปัจจัยใดที่มีความสำคัญที่สุดในการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จ ?
  ก. ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเยาวชน
ข. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่
ค. ระดมผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วย
ง. จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล
 
4. ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องในการจำแนกประเภทของโบราณสถาน และอนุสรณ์สถานในข้อใด ?
  ก. ย่านประวัติศาสตร์ - เกาะรัตนโกสินทร์
ข. สัญลักษณ์แห่งชาติ - พระที่นั่งอนันตสมาคม
ค. นครประวัติศาสตร์แห่งชาติ - ปราสาทหินพิมาย
ง. อาคารสถาปัตยกรรมแห่งชาติ - วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
 
5. โครงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรมของที่ใดที่ชาวบ้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเป็นผู้จัดการมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองด้วยตนเอง ?
  ก. เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
ข. ศูนย์ศิลปาชีพ จ.พระนครศรีอยุธยา
ค. วัดปงสนุก จ.ลำปาง
ง. ตลาดน้ำโบราณอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
6. ข้อใดคือผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการจัดนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการวัฒนธรรม และการแสดงนาฏศิลป์ คีตศิลป์ของท้องถิ่นต่าง ?
  ก. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ข. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ง. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
 
7. ข้อใดคือผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการศึกษา และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ แก่เยาวชนชาวไทย และชาวต่างชาติ ๆ ?
  ก. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย
ข. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ค. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
ง. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
8. ปัจจุบันกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงใด ?
  ก. กระทรวงศึกษาธิการ     
ข. กระทรวงวัฒนธรรม      
ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
ง. กระทรวงมหาดไทย      
 
9. ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกรมศิลปากร ไม่ถูกต้อง ?
  ก. ก่อสร้างพัฒนาโบราณสถานที่ชำรุดแทนโบราณสถานเดิม
ข. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ค. ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ
ง. บริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม
 
10. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคประชาชนส่งผลดีต่อประเทศทางด้านใด ?
  ก. เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้น
ข. เป็นการทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ค. เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น
ง. เป็นการรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :