ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 7 การดำเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรม

7.4 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

ผลงานที่สำคัญของ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้แก่

 1. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2526) เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการการศึกษา และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ แก่เยาวชนชาวไทย และชาวต่างชาติ
 2. การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ (พ.ศ.2528) จัดทำโครงการนี้เพื่อยกย่องเชิดชู และส่งเสริมเกียรติยศของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าแก่ประเทศชาติ โดยกำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 องค์อัครศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 3. ภาพที่ 7.4-1 ตราศิลปินแห่งชาติ


 4. โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการวัฒนธรรม และการแสดงนาฏศิลป์ คีตศิลป์ของท้องถิ่นต่าง ๆ และจัดแสดงเฉพาะในวาระสำคัญ
 5. การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทย วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของชาติ โดย สวช. เสนอให้ใช้วันที่ 2 เมษายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย 6. ภาพที่ 7.4-2 วันอนุรักษ์มรดกไทย

 7. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น (พ.ศ.2531) จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่พื้นที่ ทั้งนี้อยู่ในการดูแลของ สวช. 8. ภาพที่ 7.4-3 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ (บุรีรัมย์)  วิดีทัศน์ที่ 7.4-1 แลโลกศิลปะ : พื้นที่ศิลปะไทยประเพณียุคปัจจุบัน

   ภาพที่
   อ้างอิงแหล่งที่มา
   7.4-1
   7.4-2
   7.4-3

   วิดีทัศน์ที่
   อ้างอิงแหล่งที่มา
   7.4-1