ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาด้านอาหารอาหารไทยเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรทำให้มีอาหารรับประทานมากมาย แตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละภูมิภาค

1. อธิบายภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร (K)
2. ศึกษาจำแนกพัฒนาการภูมิปัญญาไทยด้านอาหารจากอดีตถึงปัจจุบัน (P)
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่ควรสืบทอดรักษาไว้ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติตลอดไป (A)