ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาด้านอาหาร
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว ?
  ก. ข้าวเป็นรากฐานสำคัญในวัฒนธรรมการกินของคนไทย
ข. มีด เคียว คือ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในวัฒนธรรมข้าว
ค. คนไทย นำข้าวไปหมักเป็นข้าวหลาม
ง. คนไทยบริโภคข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
 
2. ตามความเชื่อของชาวนาไทย เทพธิดาที่ทำหน้าที่ดูแลให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี คือข้อใด ?
  ก. แม่คงคา
ข. แม่ธรณี
ค. แม่ย่านาง
ง. แม่โพสพ
 
3. การเรียกชื่อเรียกประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนในแต่ละภาคของไทยนั้นแตกต่างกัน ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ?
  ก. ภาคกลาง - การแห่ปลา 
ข. ภาคเหนือ - บุญบั้งไฟ
ค. ภาคเหนือ - การแห่พระเจ้าฝนแสนห่า
ง. ภาคกลาง - พิธีเต้าหางแมว
 
4. "เป็นพิธีที่จัดทำในช่วงก่อนฤดูทำนา เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการปลูกข้าว" จากข้อความข้างต้น คือพิธีในข้อใด ?
  ก. พิธีแรกนา
ข. พิธีทำขวัญข้าว
ค. พิธีรับขวัญข้าว
ง. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
5. อาหารของคนไทยทั่วไป นิยมรับประทานอะไรเป็นหลัก ตามบันทึกของคนต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยา ?
  ก. ข้าวกับปลา
ข. ข้าวกับเนื้อหมู
ค. ข้าวกับผลไม้
ง. เนื้อสัตว์ กับผลไม้
 
6. เหตุใดการผู้คนในสมัยอยุธยาจึงมีวัฒนธรรมด้านอาหาร และการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปจากในสมัยสุโขทัย ?
  ก. สมัยอยุธยามีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่า
ข. สมัยอยุธยามีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองกว่า
ค. สมัยอยุธยามีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการกินจากต่างชาติ
ง. สมัยอยุธยามีศึกสงครามมาก ทำให้มีการผลิตอาหารที่เน้นปริมาณ
 
7. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องปรุงสำคัญหลักที่ใช้ทำของหวานของไทย ?
  ก. มะพร้าว
ข. แป้ง
ค. ไข่
ง. น้ำตาล
 
8. ไทยได้รับวัฒนธรรมด้านอาหารการกินจากต่างชาติ ในส่วนของเครื่องเทศ จากชาติใด ?
  ก. ญี่ปุ่น
ข. อินเดีย
ค. จีน
ง. โปรตุเกส
 
9. อาหารที่มีรสชาติเค็ม และเผ็ด เป็นอาหารถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในภาคใดของไทย ?
  ก. อาหารภาคกลาง
ข. อาหารภาคเหนือ
ค. อาหารภาคอีสาน
ง. อาหารภาคใต้
 
10.

จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่ 2 สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมด้านอาหาร ของไทยอย่างไร ?
  ก. รสชาติของอาหารไทยมีหลายรสชาติ
ข. การรับวัฒนธรรมด้านอาหารการกินจากต่างชาติ
ค. ขั้นตอนการปรุงอาหารไทยมีความพิถีพิถัน
ง. คนไทยมีความใส่ใจในเรื่องอาหารมาช้านาน
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :