ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาด้านอาหาร
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว ?
  ก. คนไทย นำข้าวไปหมักเป็นข้าวหลาม
ข. มีด เคียว คือ เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในวัฒนธรรมข้าว
ค. คนไทยบริโภคข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
ง. ข้าวเป็นรากฐานสำคัญในวัฒนธรรมการกินของคนไทย
 
2. ข้อใดมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียกชื่อเรียกประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนในแต่ละภาคของไทย ?
  ก. ภาคกลาง - การแห่นางแมวขอฝน
ข. ภาคอีสาน - บุญบั้งไฟ
ค. ภาคเหนือ - การแห่พระเจ้าฝนแสนห่า
ง. ภาคใต้ - พิธีเต้าหางแมว
 
3. ตามความเชื่อของชาวนาไทย พิธีทำขวัญข้าวเป็นพิธีแสดงความขอบคุณตามความเชื่อในเรื่องใด ?
  ก. แม่คงคา
ข. แม่ย่านาง
ค. แม่โพสพ
ง. แม่ธรณี
 
4. อาหารของคนไทยทั่วไป นิยมรับประทานอะไรเป็นหลัก ตามบันทึกของคนต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยา ?
  ก. ข้าวกับผลไม้
ข. เนื้อสัตว์ กับผลไม้
ค. ข้าวกับปลา
ง. ข้าวกับเนื้อหมู
 
5. "เป็นพิธีที่ผสมสานความเชื่อดั้งเดิมกับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์กับพระพุทธศาสนา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง" จากข้อความข้างต้น คือพิธีในข้อใด ?
  ก. พิธีทำขวัญข้าว
ข. พิธีแรกนา
ค. พิธีรับขวัญข้าว
ง. พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
6. เหตุใดการผู้คนในสมัยอยุธยาจึงมีวัฒนธรรมด้านอาหาร และการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปจากในสมัยสุโขทัย ?
  ก. สมัยอยุธยามีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่า
ข. สมัยอยุธยามีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองกว่า
ค. สมัยอยุธยามีศึกสงครามมาก ทำให้มีการผลิตอาหารที่เน้นปริมาณ
ง. สมัยอยุธยามีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการกินจากต่างชาติ
 
7. จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บันทึกของชาวต่างชาติ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านอาหารของไทย ?
  ก. บันทึกของคนต่างชาติ - เครื่องปรุงหลักของอาหารไทยที่ทำมาจากกุ้ง คือ กะปิ
ข. บันทึกของพระสังฆราชปาลเลอกัวซ์ - คนไทยในชนบทจะทำอาหารจากเนื้อหมู ไก่สำหรับต้อนรับแขกสำคัญ
ค. บันทึกของคนต่างชาติในสมัยอยุธยา - อาหารหลักของคนไทย คือ ข้าว เนื้อหมู น้ำพริก และดื่มน้ำเปล่า
ง. บันทึกของพระสังฆราชปาลเลอกัวซ์ - ผลไม้ของไทยมีหลายชนิด และรับประทานได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี
 
8. อาหารที่มีรสชาติมีครบทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เป็นอาหารถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ในภาคใดของไทย ?
 

ก. อาหารภาคกลาง
ข. อาหารภาคเหนือ
ค. อาหารภาคอีสาน
ง. อาหารภาคใต้
 

9. ในสมัยอยุธยา มีการเพิ่มการใช้ไข่ในส่วนประกอบหลักของขนมไทยได้รับอิทธิพลจากชาติใด ?
  ก. ญี่ปุ่น
ข. โปรตุเกส
ค. จีน
ง. อินเดีย
 
10.

จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่ 2 สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมด้านอาหาร ของไทยอย่างไร ?
  ก. รสชาติของอาหารไทยมีหลายรสชาติ
ข. ขั้นตอนการปรุงอาหารไทยมีความพิถีพิถัน
ค. คนไทยมีความใส่ใจในเรื่องอาหารมาช้านาน
ง. การรับวัฒนธรรมด้านอาหารการกินจากต่างชาติ
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :