ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 8 บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ทรงภูมิปัญญาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูหลายท่าน เช่น ศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม หรือชาวบ้านผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบันด้วยเช่นกัน

1. อธิบายถึงบทบาทของบุคคลที่มีส่วนการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย (K)
2. ศึกษาเรียนรู้บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย (P)
3. เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่และบทบาทในการส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ของบุคคลที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ (A)