ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 8 บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

8.3 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ภาพที่ 8.3-1 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 1. ทรงมีผลงานในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในภาคเหนือ เช่น ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมอาชีพ การรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาวเขาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ เช่น ส่งเสริมให้มีการทอผ้าพื้นเมืองของชาวเขาที่มีเอกลักษณ์ประจำเผ่า การทำเครื่องประดับพื้นเมืองของชาวเขา
 2. ทรงให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่นทุรกันดาร เช่น ทรงตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพอนามัยแก่คนในชนบท ทรงสนับสนุนให้ตำรวจตระเวนชายแดนทำหน้าที่สอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและชาวบ้านอีกทางหนึ่ง 3. ภาพที่ 8.3-2 พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

   ภาพที่
   อ้างอิงแหล่งที่มา
   8.3-1
   https://img.tnews.co.th/large/tnews_1520652243_3964.jpg
   8.3-2
   https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/09/1..jpg