ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 6 นโยบายคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. "...ต้องตั้งใจว่าจะรักษาของเก่าที่ยังคงใช้ได้ไว้ทั้งหมด...อย่าได้พยายามที่จะไปแต่งของเก่าให้สุกสดเท่าของใหม่.." จากบทความข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใดในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ?
  ก. การเปลี่ยนแปลงจะช่วยทำให้คุณค่าของโบราณสถานลดลง
ข. คุณค่าของโบราณสถาน จำเป็นต้องคงคุณค่าเหมือนตอนยังไม่ได้ซ่อมแซม
ค. การอนุรักษ์โบราณสถานจำเป็นต้องให้เหมือนหรือใกล้เคียงดั้งเดิมมากที่สุด
ง. การอนุรักษ์ซ่อมแซมด้วยการทำให้ดูใหม่ ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ
 
2. "รูปเคารพและศาสนสถาน จะได้รับการใส่ใจทำนุบำรุงจากทุกชนชั้นในสังคมทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์" จากข้อความข้างต้น เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น ?
  ก. เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย 
ข. ความเชื่อในเรื่องของศาสนา
ค. ไทยเป็นเมืองพุทธ ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อชนรุ่นหลัง    
ง. เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในการสั่งสมบุญตามความเชื่อ
 
3. ข้อใดกล่าวถึงสังคมเมืองกับสังคมชนบทเกี่ยวกับการรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมได้ถูกต้องที่สุด ?
  ก. คนในสังคมชนบทขาดทักษะในการดูแลรักษาภูมิปัญญา
ข. สังคมเมืองดำรงรักษาภูมิปัญญาไว้ได้ยากกว่าสังคมชนบท
ค. คนในสังคมเมืองอยู่ในสังคมที่ขาดปฏิสัมพันธ์กันเมื่อเทียบกับสังคมชนบท
ง. สังคมเมืองใช้เทคโนโลยีในการรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมได้ดีกว่าสังคมชนบท
 
4. นโยบายในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นมีปรากฏชัดเจนอยู่ในข้อใด ?
  ก. การตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข. การตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร
ค. การออกกฎหมายตราสามดวง
ง. การออกพระราชบัญญัติรัฐนิยม
 
5. "ในสมัยนี้มีผู้นิยมลักลอบขุดแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามกรุพระอาราม และโบราณสถานเป็นอันมาก จึงมีการประกาศเขตรังวัด เพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตวัดช่วยกันดูแลป้องกันพื้นที่นั้น" เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 4
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 8
 
6. มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุออกนอกประเทศต้องได้รับอนุญาตจากราชบัณฑิตยสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 5
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
7. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไว้หลายประการ  เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 6
ค. สมัยรัชกาลที่ 7
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
8. โปรดเกล้าฯ ให้กรรมการหอพระสมุดสำหรับพระนคร และราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่รับผิดชอบโบราณวัตถุสถาน และออกประกาศการจัดการตรวจรักษาของโบราณสถาน เกิดขึ้นในรัชสมัยใด ?
  ก. สมัยรัชกาลที่ 4
ข. สมัยรัชกาลที่ 5
ค. สมัยรัชกาลที่ 6
ง. สมัยรัชกาลที่ 9
 
9. ราวปี พ.ศ.2545 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดเกิดขึ้นกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ?
  ก. มีการก่อตั้งกรมศิลปากรเป็นครั้งแรก
ข. มีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้ง
ค. ให้กรมศิลปากรมีฐานะเทียบเท่าทบวง
ง. โอนกรมศิลปากรมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรม
 
10. ข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ?
  ก. ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
ข. นำภูมิปัญญามาใช้
ค. จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ง. นำความรู้ทางภูมิปัญญาไปเผยแพร่
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :