ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรค

5.1 ความหมายของภูมิปัญญาด้านยารักษาโรค

ภูมิปัญญาไทยด้านยารักษาโรค หมายถึง องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการผลิตยารักษาโรคการแพทย์แผนไทยและเภสัชกรรมเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยโบราณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมักจะรักษาโดยใช้สมุนไพรแพทย์แผนไทยได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา เช่น จารึกสรรพคุณยาและวิธีรักษาเป็นตำรายาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสมุนไพรต่างๆที่นำมาเป็นยานี้ ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่นอกจากการรักษาด้วยสมุนไพรแล้ว และยังมีการรักษาด้วยวิธีการนวด การประคบ การรักษาโรคด้วยวิธีนี้ทำให้โลหิตไหลเวียนสะดวกขึ้นเป็นการปรับสภาพร่างกายให้เกิดความสมดุลและยังทำให้ร่างกายรู้สึกสบายตัวสบายตัวมากขึ้นไม่ทรมานต่อความเจ็บปวดเมื่อยร่างกายที่แสนจะยากลำบากในการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราที่เกิดจากการเวลาเราเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินไปจนทำให้ร่างกายกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอาจจะเคลื่อนเข้าที่ผิดจากที่เดิมหรือหักหรือขาดไปได้ซึ่งในโบราณเราใช้การนวด การเหยียบ การบีบและการประคบสมุนไพรจนเป็นที่มาของภูมิปัญญาไทยในด้านแพทย์แผนไทยภาพที่ 5.1-1 ภูมิปัญญาด้านยารักษาโรค

ภาพที่
อ้างอิงแหล่งที่มา
5.1-1