ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม ?
  ก. ผ้าไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้านความจำเป็นในการดำรงชีวิต
ข. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เข็มเย็บผ้าทำมาจากกระดูก หรือเขาสัตว์
ค. คนไทยในสมัยอยุธยาใข้เสื้อผ้าน้อยชิ้นคือ นุ่ง 2 ผืน และห่มอีก 2 ผืน
ง. การแต่งกายในสมัยก่อน เนื้อผ้าที่คนสวมใส่จะบอกถึงสถานภาพในสังคม
 
2. ในสมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการเกี่ยวกับการแต่งกายของคนไทย มีการแต่งกายโดยผ้าทอสำเร็จรูป นักเรียนคิดว่าได้รับอิทธิพลมาจากอะไรเป็นสำคัญ ?
  ก. มีตลาดผ้าขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วเมือง
ข. ข้าราชการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผ้าจำนวนมาก
ค. อิทธิพลจากการแต่งกายแบบตะวันตก ทำให้หาซื้อได้ง่าย
ง. อิทธิพลจากการทำสนธิสัญญาทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ 3
 
3. "เจ้านายข้าราชการ มีการแต่งกายเป็นแบบแผน คือ สวมเสื้อราชปะแตน นุ่งกางเกง" เป็นพัฒนาการทางการแต่งกายตรงกับสมัยใด ?
  ก. สมัยทวารวดี
ข. สมัยสุโขทัย
ค. สมัยอยุธยา
ง. สมัยรัตนโกสินทร์
 
4. ข้อใด ไม่ใช่ เส้นใยที่คนไทยนำมาทอเป็นผืนผ้า ?
  ก. ฝ้าย
ข. ปอกระเจา
ค. เปลือกข้าวโพด
ง. ป่าน
 
5. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีภูมิปัญญาในระดับสูงที่ผ่านการคิดค้น ทดลองอยู่หลายขั้นตอนจนทำให้เกิดภูมิปัญญา ?
  ก. การเลี้ยงตัวไหม
ข. การย้อมสี
ค. การปั่นฝ้าย
ง. การต้มรังไหม
 
6. ในการย้อมสี ผลมะเกลือ ให้สีใด ?
  ก. สีดำ
ข. สีน้ำตาล
ค. สีส้ม
ง. สีน้ำเงิน
 
7. "ตุง" คือสิ่งทอที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใดในสังคมทางภาคเหนือ ?
  ก. เป็นผ้าที่นำไปฝากญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ
ข. เป็นพุทธบูชา เปรียบเหมือนบันไดสู่สวรรค์
ค. เป็นเครื่องบ่งบอกชนชั้นในสังคม
ง. เป็นเสิ่งทอที่ใช้ในเคหะสถาน
 
8. "ขุนนางระดับสูงจะได้รับพระราชทานผ้าสมปัก" จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นประโยชน์ของผ้าในด้านใด ?
  ก. เป็นสิ่งของสูงส่ง
ข. มอบเพื่อเป็นพุทธบูชา
ค. ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในการทำงาน
ง. เป็นเครื่องหมายของชนชั้นในสังคม
 
9. ข้อใด ไม่ จัดอยู่ในประโยชน์ของผ้า เคหะสิ่งทอ ?
  ก. ผ้าห่ม
ข. ผ้ากราบ
ค. ผ้ากั้น
ง. ผ้าปูนอน
 
10.

จากรูปคือส่วนหนึ่งของการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในข้อใด ?
  ก. ผ้าไหม
ข. ผ้าขาวม้า
ค. ผ้าใยฝ้าย
ง. ผ้าเชือกกระสอบ
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :