ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 4 ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ในสมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการเกี่ยวกับการแต่งกายของคนไทย มีการแต่งกายโดยผ้าทอสำเร็จรูปนักเรียนคิดว่าได้รับอิทธิพลมาจากอะไรเป็นสำคัญ ?
  ก. มีตลาดผ้าขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วเมือง
ข. ข้าราชการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผ้าจำนวนมาก
ค. อิทธิพลจากการทำสนธิสัญญาทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ 3
ง. อิทธิพลจากการแต่งกายแบบตะวันตก ทำให้หาซื้อได้ง่าย
 
2. "เจ้านายข้าราชการ มีการแต่งกายเป็นแบบแผน คือ สวมเสื้อราชปะแตน นุ่งกางเกง" เป็นพัฒนาการทางการแต่งกายตรงกับสมัยใด ?
  ก. สมัยรัตนโกสินทร์
ข. สมัยอยุธยา
ค. สมัยสุโขทัย
ง. สมัยทวารวดี
 
3. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับพัฒนาการของภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม ?
  ก. ผ้าไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้านความจำเป็นในการดำรงชีวิต
ข. คนไทยในสมัยอยุธยาใข้เสื้อผ้าน้อยชิ้นคือ นุ่ง 2 ผืน และห่มอีก 2 ผืน
ค. เข็มเย็บผ้า ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทำมาจากกระดูก หรือเขาสัตว์
ง. การแต่งกายในสมัยก่อน เนื้อผ้าที่คนสวมใส่จะบอกถึงสถานภาพในสังคม
 
4. เส้นใยในข้อใดที่มีคุณสมบัติที่ทำให้ผ้ามันวาวเบาบาง ?
  ก. ปอกระเจา
ข. ฝ้าย
ค. ป่าน
ง. ใยไหม
 
5. ในการย้อมสีตามภูมิปัญญาไทย โดยการใช้วัสดุตามธรรมชาติในข้อใด ไม่สัมพันธ์กัน ?
  ก. สีน้ำเงิน ได้จากต้นคราม ต้นห้อม
ข. สีดำ ได้จากผลมะเกลือ เปลือกต้นสมอ
ค. สีแดง ได้จากก้านดอกกรรณิการ์
ง. สีเขียว  ได้จากใบหูกวาง รากมะพูด
 
6. ข้อใดเรียงลำดับถูกต้องเกี่ยวกับการทำเส้นใยจากฝ้าย ?
  ก. ทำให้ฝ้ายพองฟู - คัดแยกเม็ดออกจากปุย - ปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย
ข. ปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย - คัดแยกเม็ดออกจากปุย - ทำให้ฝ้ายพองฟู
ค. คัดแยกเม็ดออกจากปุย - ปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย - ทำให้ฝ้ายพองฟู
ง. คัดแยกเม็ดออกจากปุย - ทำให้ฝ้ายพองฟู - ปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย
 
7. "ขุนนางระดับสูงจะได้รับพระราชทานผ้าสมปัก" จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นประโยชน์ของผ้าในด้านใด ?
  ก. เป็นสิ่งของสูงส่ง
ข. มอบเพื่อเป็นพุทธบูชา
ค. เป็นเครื่องหมายของชนชั้นในสังคม
ง. ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในการทำงาน
 
8. ข้อใด ไม่ จัดอยู่ในประโยชน์ของผ้า เคหะสิ่งทอ ?
  ก. ผ้าห่ม
ข. ผ้ากั้น
ค. ผ้าปูนอน
ง. ผ้ากราบ
 
9. "ตุง" คือสิ่งทอที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใดในสังคมทางภาคเหนือ ?
  ก. เป็นเครื่องบ่งบอกชนชั้นในสังคม
ข. เป็นผ้าที่นำไปฝากญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ
ค. เป็นสิ่งทอที่ใช้ในเคหะสถาน
ง. เป็นสิ่งทอที่ใช้ในเคหะสถาน
 
10.

จากรูปคือส่วนหนึ่งของการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในข้อใด ?
  ก. ผ้าใยฝ้าย
ข. ผ้าไหม
ค. ผ้าขาวม้า
ง. ผ้าเชือกกระสอบ
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :