ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
 
 
 
หน่วยที่ 2 ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

1. ปัจจัยในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยในข้อใดเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุด ?
  ก. ใกล้แหล่งน้ำ
ข. อากาศถ่ายเทได้ดี
ค. ไม่ไกลจากป่าไม้
ง. ที่ป้องกันภัยธรรมชาติ
 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกถิ่นที่อยู่ในภาคต่างๆ ของไทย ?
  ก. ภาคเหนือ - นิยมใช้น้ำบ่อในชีวิตประจำวัน
ข. ภาคใต้  - นิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำระหว่างหุบเขา
ค. ภาคกลาง - สภาพดินเป็นดินปนทราย จึงนิยมสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำ
ง. ภาคอีสาน - นิยมตั้งบ้านเรือนแตกต่างกันไป เช่น ทั้งที่ราบลุ่ม ที่ดิน หรือชายป่า
 
3. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการของเรือนไทย ?
  ก. ใช้ระบบเข้าลิ่มเข้าเดือย 
ข. ใต้ถุนไม่สูง ตัวเรือนโปร่ง
ค. ยึดไม้เข้าด้วยกันแทนการใช้ตะปู
ง. เป็นเรือนสำเร็จรูปชั้นเดียว
 
4. เรือนในข้อใดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เรือนเครื่องสับ" ?
  ก. เรือนเครื่องยก
ข. เรือนเครื่องผูก
ค. เรือนฝากระดาน
ง. เรือนย่าเหล
 
5. "ถ้าเป็นผู้มีฐานะดี เรือนที่นิยมสร้างจะเป็นเรือนหมู่ ถ้าเป็นครอบครัวขยาย จะมีการปลูกเป็นเรือนที่เป็นเอกเทศออกไปจากเรือนพ่อแม่" เป็นลักษณะของเรือนไทยในภาคใดของไทย ?
  ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคอีสาน
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
 
6. เหตุใดเรือนไทยจึงมีสร้างให้หลังคาทรงสูงชัน ?
  ก. ป้องกันโจรขโมย และฟ้าผ่า
ข. เพื่อรับลม และระบายไอร้อน
ค. ทำให้บ้านดูกว้าง และร่มรื่น
ง. ป้องกันฝนสาด หรือน้ำนอง
 
7. ข้อใด ไม่ได้ จัดอยู่ในเรือนไทยภาคอีสาน ?
  ก. เรือนคหบดี
ข. เรือนดั้งต่อดิน
ค. เรือนถาวร
ง. เรือนกึ่งถาวร
 
8. เราจะไม้ที่แกะสลักอย่างงดงาม ที่ยอดปั้นลม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทยใด ?
  ก. เรือนไทยพุทธ
ข. เฮือนอีสาน
ค. เรือนไทยมุสลิม
ง. เรือนล้านนา
 
9. การปลูกพืชในบริเวณบ้านของคนไทยนิยมปลูกมะกรูดเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญ ?
  ก. เป็นเครื่องสำอาง
ข. เป็นยารักษาโรค
ค. ปรุงเป็นเครื่องหอม
ง. กำจัดแมลง
 
10. การปลูกต้นไม้ใดในบริเวณบ้านของไทยตามคติความเชื่อ ที่เชื่อว่าจะทำให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ?
  ก. ต้นขนุน
ข. ต้นมะยม
ค. ต้นยอ
ง. ต้นมะขาม
 

ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :